logo

Közhasznúsági jelentés 2008

a)
A Számviteli beszámolót a külön íven csatolt 2007. január 1. – 2007. december 31. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített mérleg és eredmény-levezetés tartalmazza.

b)
Költségvetési támogatást a HÁRMASHALOM Alapítvány a 2007. év folyamán nem kapott.

c)
A HÁRMASHALOM Alapítvány az alapító által az alapításkor rendelkezésére bocsátott vagyont 2007. évben 1.270.000,- Ft-tal, azaz Egymillió-kettőszázhetvenezer forinttal növelte.

Az Alapítvány munkavállalókat nem foglalkoztat, tisztségviselői díjazásban nem részesülnek, ezért költség ebből a szempontból nem merült fel.

d)
Az Alapítvány a 2007. évben az alapításkori vagyonon felül további vagyonra tett szert összesen 4.192.000,- Ft, azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettő-ezer forint összegben. Célszerinti juttatásokat 2.060.000,- Ft, azaz Kétmillió-hatvanezer forint összegben adott a Zrínyi Ilona Ösztöndíjprogram 89 nyertes pályázójának, valamint a lebonyolításban segítő KMPSZ munkatársnak. Szintén célszerinti juttatásban részesült a Kárpát-medencei Diákcsereprogramban részt vevő 7 anyaországi iskola 1.300.000,- Ft, azaz Egymillió-háromszázezer forint összegben.

Célszerinti juttatásokat más alapítványtól vagy költségvetési szervtől, nemzetközi szervezettől az Alapítvány 2007-ben nem kapott.

Célszerinti juttatásokat az Alapítvány magánszemélyektől, vállalkozásoktól, civil szervezetektől 1 307 000 Ft, azaz Egymillió-háromszázhétezer forint összegben kapott.

A személyi jövedelemadó 1%-ából az APEH 2007-ben 691.000,- Ft-ot, azaz Hatszázkilencvenegyezer forintot utalt ki az Alapítvány számára.

e)
Az Alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást a 2007. évben az alábbi részletezés szerint kapott:

- Nemzeti Civil Alapprogram: 691.200,- Ft (Kárpát-medencei diákcsere-program)
- Nemzeti Civil Alapprogram: 979.200,- Ft (Zrínyi Ilona Ösztöndíjprogram)
- Nemzeti Civil Alapprogram: 350.000,- Ft (Délvidéki Tavaszi Szabadegyetem)
- Nemzeti Civil Alapprogram: 175.000,- Ft (Működési támogatás)
- Nemzeti Civil Alapprogram: 170.000,- Ft (Működési támogatás)

f)
Az Alapítvány a vezető tisztségviselőinek juttatás(oka)t a 2007. évben nem nyújtott.g)
Az Alapítvány 2007-ben közhasznú tevékenységének körében az alábbi kiemelkedő súlyú programokat szervezte és bonyolította le:
• Még 2005 augusztusában hirdettük meg a „Kárpát-medencei diákcsere programot” melynek célja, hogy minél több magyarországi diák számára tegyük lehetővé a határon túli magyarok által lakott területek megismerését, valamint személyes kapcsolatok kialakulását az ott élő diáktársaikkal. A program elsősorban a 12-16 éves korosztályt célozza, mert úgy gondoljuk, hogy ők már az a generáció, akik történelmi tanulmányaik alapján megérthetik azt a „történelmi furcsaságot”, hogy bármely irányba is hagyják el az anyaországot a Kárpát-medence bármely régiójában magyar anyanyelvű, magyar identitású diákokkal találkozhatnak. Hét anyaországi iskolai osztályt részesítettünk támogatásban, akik mindannyian 2007 tavaszán utaztak Erdélybe illetve Felvidékre;
• 2007. április 28-án az Alapítvány több tagja kiutazott Kárpátaljára és a kuratórium döntésének megfelelően 87 nyertes pályázónak személyesen adta át a 2006/2007-es iskolai tanév II. félévére megítélt ösztöndíjakat Beregszászon, Huszton és Kőrösmezőn;
• A Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezetével kötött együttműködési megállapodásunkban foglaltaknak megfelelően a „Délvidéki Szabadegyetem”-et viselő rendezvény 2007. június 16-17-én került megrendezésre a Horgos melletti „Domus Pacis” közösségi házban;
• 2007. augusztus végén ismét meghirdette a „Fogadjon örökbe egy magyar tanárt!” – Zrínyi Ilona Ösztöndíjprogramot a 2007/2008-as iskolai tanévre, a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás támogatását elősegítő programját és ahhoz kapcsolódó országos akcióját. A „Fogadjon örökbe egy magyar tanárt!” akció lényegét abban fogalmaztuk meg, hogy lehetőséget biztosítsunk honfitársainknak arra, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten tudjanak pénzbeli felajánlásukkal részben, vagy egészben jelképesen örökbe fogadni 2008-ban egy kárpátaljai magyar nyelven tanító pedagógust;

Budapest, 2008. március 31.


dr. Simon Attila István
a kuratórium elnöke

  • Partnereink:

  • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.