logo
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
11 22 33 44

Az alapítványA Hármashalom Alapítvány 2003. év nyarán alakult civil kezdeményezés. Az alapítók egy baráti kör tagjai közül kerültek ki, akiket összeköt a nemzet, annak történelme és a magyar kulturális értékek tisztelete. Mindannyiunk életében maradandó nyomokat hagytak az évről évre megismételt erdélyi körutazások, a felvidéki, kárpátaljai és délvidéki látogatások. Nagy örömünkre szolgált minden alkalommal az elszakított területeken élő magyarok határtalan vendégszeretetét és büszkén vállalt magyarságát megtapasztalni, amely élményben az anyaországban kevés részünk van. Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy Magyarországon mind az átlagember, mind az egyre inkább bulvárosodó média nagyon keveset tud az elszakított területek magyarságáról, ügyükkel szemben gyakran közömbösen, sőt néha ellenségesen viseltetnek. Fiatalok lévén megfelelő erőt és hitet érzünk magunkban ahhoz, hogy megpróbáljunk ezen, az évtizedek alatt rögzűlt torz szemléleten változtatni, egyúttal anyagi lehetőségeinkhez mérten a legnagyobb segítséget kívánjuk nyújtani a Kárpát-medence kisebbségi sorban élő magyarságának, különös tekintettel a szórvány vidékekre.


Hisszük, hogy a magyarság ereje, a nemzet határokat figyelmen kívül hagyó egységében van. Ennek az egységnek a megteremtése azonban nem egyszerű feladat. Nagyon mély sebeket ejtett rajta a Trianon óta eltelt több mint 80 év, valamint a legtöbbünk által megtapasztalt kommunista internacionalizmus. Véleményünk szerint mind az anyaországi, mind a határon túli magyarság körében szükség van a nemzeti érzés tudatos terjesztésére, az ezzel kapcsolatos felvilágosító, ismeretterjesztő munkára. Tudatában vagyunk annak, hogy céljaink eléréséhez elsősorban az ifjú nemzedékeken keresztül vezet az út. Ennek megfelelően akcióink során elsősorban az ifjúságot kívánjuk megcélozni.


Kárpát-medencei könyvgyűjtő akció és informatikai program:

Nagyon sok határon túli magyar gyermek számára csak áldozatok árán, vagy egyáltalán nem adatik meg a magyar nyelvű iskolai oktatás lehetősége. Számos településen, főleg a szórványvidékeken nagy problémát okoz a magyar anyanyelvű tanerő kiállítása, a gyerekek magyar nyelvű oktatási eszközökkel való ellátása. Ennek következtében sok magyar fiatal volt kénytelen úgy felnőni, hogy könyvespolcán nem volt megtalálható magyar nyelvű irodalom, közelében nem működött magyar nyelvű könyveket is tartalmazó könyvtár. Sajnos az így felnőtt, így szocializálódott fiatalokat nagyon nehéz megmenteni a magyarság számára, nyelvtudásuk valamint a magyar kultúrában való jártasságuk, gyakran csorbát szenved, amit később nagyon nehéz pótolni. Ebből kiindulva döntöttünk úgy még 2003. őszén, hogy beindítjuk könyvgyűjtő akciónkat, amelynek célja olyan, még használható magyar nyelvű könyvek (tan, mese, ifjúsági, szépirodalom, tudományos, stb.) összegyűjtése, amelyeket a szórványvidék hátrányos helyzetű településeinek iskoláiban még szívesen forgatják az ott élő magyar gyerekek. Országos könyvgyűjtő akciónk eredményeként 2004-ben és 2005-ben közel 100 000 kötetnyi könyvet juttattunk el Délvidék, Erdély, Felvidék és Kárpátalja szórvány településeire. Ezúton is köszönetet mondunk a könyveket felajánló magánszemélyeknek, iskoláknak, könyvtáraknak. Meghallva a XXI. század információs társadalmának szavát könyvgyűjtő akciónk mellett elindítottunk egy számítógép adományozó akciót is. Ennek során már 2005-ben tucatnyi használt, de jó állapotú számítógépet tudtunk elszállítani Délvidék és Kárpátalja néhány magyar tannyelvű iskolájába, kollégiumába, illetve ifjúsági központokba. Továbbra is várjuk azon magánszemélyek, illetve vállalkozások, közhivatalok jelentkezését, akik rendelkeznek felesleges és üzemképes számítógéppel és azt felajánlják valamely határon túli magyar oktatási intézmény javára.


Zrínyi Ilona Ösztöndíjprogram:

2005 augusztusában hirdettük meg a Fogadjon örökbe egy magyartanárt! - Zrinyi Ilona Ösztöndíjprogramot, melynek célja, hogy a Kárpátalja szórványtelepülésein missziónak tekinthető magyar nyelvű oktatást végző pedagógusokat erkölcsi és anyagi támogatásban részesítsük. A hagyományteremtő szándékkal létrehozott ösztöndíjat első alkalommal a 2005-2006-os tanévben adjuk át, melynek összege 40 000 Ft pedagógusonként. Az ösztöndíjak terveink szerint minden tanévben két részletben kerülnek átadásra december, illetve április hónapokban. Minden támogatást szívesen fogadunk és köszönünk a fiatal, pályakezdő kárpátaljai magyar pedagógusok nevében.

Kárpát-medencei ifjúsági csereprogramok szervezése:
Meggyőződésünk, hogy a határokon átnyúló nemzeti egység megvalósulásának egyik legnagyobb akadálya az, hogy nagyon keveset tudunk egymásról. Az információhiány visszafojtja a magyarságban lappangó energiát, lehetőséget teremt az előítéletek kialakulására, teret enged a tudatos manipulációra. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy léteznek olyan erők, amelyeknek nem áll érdekében a magyar nemzeti egység kialakulása, annak kialakulása ellen tudatosan, nemtelen eszközökkel lépnek fel. Ezért célul tűztük ki, hogy igyekszünk a felnövekvő nemzedék számára minél több, valódi ismeretszerzési lehetőséget megteremteni. Ennek keretein belül, várjuk olyan anyaországi és határon túli iskolák vagy osztályok jelentkezését, akik szeretnének kapcsolatba kerülni a határ másik oldalán lévő iskolákkal vagy osztályokkal, cserekapcsolatok, közös programok lebonyolítása érdekében. A jelentkezőknek segíteni tudunk a kapcsolat megteremtésében, a szervezéssel kapcsolatos feladatokban, valamint tagjaink vállalják az érdeklődők előzetes felkészítését. Szűkös anyagi lehetőségeink figyelembe vétele mellett, a határon túli magyar csoportok számára szerény mértékű utazási hozzájárulást tudunk biztosítani. Hisszük, hogy az ilyen típusú akciók egyaránt szolgálják az anyaországi és határon túli felnövekvő nemzedék magyar érzelmű nevelését. Véleményünk szerint, azok a fiatalok, akik határon túli barátokra, kapcsolatokra tesznek szert, megismerik az adott terület magyar hagyományait, kultúráját többé nem lesznek közömbösek az elszakított országrészek magyarjai, ezen keresztül a nemzet ügye iránt.


  • Partnereink:

  • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.